Zagadnienia, które są ważne dla pacjentów

Researchers in Bristol decided to pose a fundamental question:  ‘To what extent are questions of importance to patients with osteoarthritis of the knee and the clinicians looking after them reflected in the research on this condition?’ [17]

Badacze z Bristolu postanowili zadać sobie fundamentalne pytanie: “Do jakiego stopnia zagadnienia, które są istotne dla pacjentów ze zwyrodnieniem stawu kolanowego oraz ich lekarzy, znajdują swoje odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych nad tym schorzeniem?” [17]

They began by convening four focus groups – of patients, rheumatologists, physiotherapists, and general practitioners, respectively. These groups were unanimous in making clear that they did not want any more trials sponsored by pharmaceutical companies comparing yet another non-steroidal anti-inflammatory drug (the group of drugs that includes, for example, ibuprofen) against a placebo.

Zaczęli od zebrania czterech grup badanych – odpowiednio: pacjentów, reumatologów, fizjoterapeutów i lekarzy ogólnych. Grupy te jednomyślnie dały do zrozumienia, że nie chcą więcej badań sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne, w których to badaniach porównywano kolejne niesteroidowe leki przeciwzapalne (do tej grupy leków należy np. ibuprofen) w stosunku do placebo.

Instead of drug trials, patients wanted rigorous evaluation of physiotherapy and surgery, and assessment of the educational and coping strategies that might help patients to manage this chronic, disabling, and often painful condition more successfully. Of course, these forms of treatment and management offer much less scope than drugs for commercial exploitation, and so are often ignored.

Zamiast badań nad lekami, pacjenci chcieli rzetelnego zbadania skuteczności fizjoterapii i leczenia chirurgicznego, a także oceny strategii edukacyjnych i innych metod zaradczych, które mogą pomóc pacjentom w lepszym radzeniu sobie z tym przewlekłym, bolesnym schorzeniem, często prowadzącym do niepełnosprawności. Oczywiście, te formy postępowania i terapii nie dają tak wiele korzyści komercyjnych jak leki, więc często bywają ignorowane.

 

How many other fields of therapeutic research would, if evaluated in this way, reveal similar mismatches between the questions about treatment effects that matter to patients and clinicians, and those that researchers are addressing? Regrettably, mismatch appears to be the rule rather than the exception. [18, 19, 20, 21]

Jak wiele innych dziedzin badań medycznych, ocenionych w ten sposób, ujawniłoby podobny rozdźwięk między kwestiami ważny dla pacjentów i lekarzy, a tymi, które podejmują badacze? Niestety, ten rozdźwięk wydaje się być raczej regułą, niż wyjątkiem. [18, 19, 20, 21]

Minor changes in drug formulation rarely lead to the drugs having substantially new, more useful effects, yet these types of studies dominate research into treatments not only for arthritis but also for other chronic disorders. What a waste of resources!

Niewielkie zmiany w składzie leku rzadko prowadzą do nowych, znacząco lepszych jego właściwości, a jednak tego typu badania dominują wśród prób klinicznych nie tylko dotyczących chorób stawów, ale i innych przewlekłych schorzeń. Cóż za marnowanie zasobów!