Wypaczone priorytety

W tej części:

Wprowadzenie:

For most of the organizations supporting biomedical research and most of the researchers doing it, their stated aim is straightforward: to contribute information to improve people’s health. But how many of the millions of biomedical research reports published every year really do make a useful contribution to this worthy cause?

Większość organizacji wspierających badania biomedyczne oraz większość badaczy wykonujących te badania prosto deklaruje swój cel: dostarczać informacji, które przyczynią się do poprawy ludzkiego zdrowia. Jednak jaka część z milionów badań biomedycznych, publikowanych każdego roku rzeczywiście przyczynia się do spełnienia owego szczytnego celu?